Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 7. oktobrī

2011. gada 11. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 7. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 181 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta piemiņas monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 191 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 6. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 338.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 859.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 54.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 67.3 mljrd. euro (līdz 163.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 5. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 208.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 198.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 156.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 160.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 255.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 199.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 222.3 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem vērtspapīru pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 7. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 163.0 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 50.7 mljrd. euro (līdz 154.1 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu 2011. gada 30. septembrī jāatzīmē, ka pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm (6. aktīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro un pārējie aktīvi (9. aktīvu postenis) pieauga par tādu pašu summu vienas Eurosistēmas centrālās bankas veiktās grāmatvedības pārklasificēšanas dēļ.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,824 −181
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 226,804 282
2.1 SVF debitoru parādi 80,401 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,404 284
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34,593 −734
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,437 743
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,437 743
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580,690 −8,096
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 198,881 −9,468
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 378,935 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,837 1,423
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 38 −50
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 68,334 16,503
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 560,742 4,080
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 222,253 2,312
7.2 Pārējie vērtspapīri 338,489 1,767
8 Valdības parāds euro 33,965 0
9 Pārējie aktīvi 350,340 −5,440
Kopā aktīvi 2,295,727 7,156
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 859,614 2,242
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 571,514 8,499
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154,144 −50,727
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 255,569 55,930
2.3 Termiņnoguldījumi 160,500 4,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,301 −704
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,957 −1,341
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,406 2,666
5.1 Saistības pret valdību 54,294 2,648
5.2 Pārējās saistības 8,112 17
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,289 −1,747
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,676 1,200
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,250 −1,552
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,250 −1,552
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 216,779 −2,811
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,295,727 7,156

Kontaktinformācija presei