Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 юни 2011 г.

14 юни 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 юни 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,5 млрд. евро до 176,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 342,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 843,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 70,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,8 млрд. евро до 338,4 млрд. евро. На 8 юни 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 110,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 102,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 75 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 10,4 млрд. евро (при 20,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 135,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за изкупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 10 юни 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за изкупуване на обезпечени облигации достигна съответно 74,9 млрд. евро и 60,3 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 5,7 млрд. евро до 197,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 670 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 620 208
2.1 Вземания от МВФ 74 880 −6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 740 213
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 336 126
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 278 2 255
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 278 2 255
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 423 876 −8 258
5.1 Основни операции по рефинансиране 102 442 −8 319
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 321 313 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 42 42
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 79 19
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 36 634 −3 670
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 477 881 15
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 135 180 −100
7.2 Други ценни книжа 342 702 115
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 521 0
9 Други активи 304 761 2 915
Общо активи 1 892 579 −6 410
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 843 498 830
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 282 834 −4 279
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 197 395 5 734
2.2 Депозитно улеснение 10 409 −10 015
2.3 Срочни депозити 75 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 400 −1 218
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 78 427 −2 297
5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 661 −2 478
5.2 Други задължения 7 767 181
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 066 −1 956
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 589 −764
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 942 635
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 942 635
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 190 841 2 358
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 478 279
Общо пасиви 1 892 579 −6 410

Данни за контакт за медиите