Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. junija 2011

14. junij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. junija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 176,8 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 342,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 843,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,5 milijarde EUR na 70,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 1,8 milijarde EUR na 338,4 milijarde EUR. V sredo, 8. junija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 110,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 102,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 75 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden in v enakem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 10,4 milijarde EUR (v primerjavi s 20,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 135,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 10. junija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,3 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,7 milijarde EUR na 197,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.670 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.620 208
2.1 Terjatve do MDS 74.880 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.740 213
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.336 126
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.278 2.255
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.278 2.255
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.876 −8.258
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 102.442 −8.319
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 321.313 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 42 42
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 79 19
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 36.634 −3.670
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 477.881 15
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 135.180 −100
7.2 Drugi vrednostni papirji 342.702 115
8 Dolg širše države v EUR 34.521 0
9 Druga sredstva 304.761 2.915
Skupaj sredstva 1.892.579 −6.410
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 843.498 830
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 282.834 −4.279
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 197.395 5.734
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 10.409 −10.015
2.3 Vezane vloge 75.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 29 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.400 −1.218
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 78.427 −2.297
5.1 Širša država 70.661 −2.478
5.2 Druge obveznosti 7.767 181
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.066 −1.956
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.589 −764
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.942 635
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.942 635
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 190.841 2.358
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.478 279
Skupaj obveznosti 1.892.579 −6.410

Stiki za medije