Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. júnu 2011

14. júna 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. júna 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 176,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 342,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,8 mld. EUR na 843,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,5 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 338,4 mld. EUR. V stredu 8. júna 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 110,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 102,4 mld. EUR. V ten istý deň boli tiež splatné termínované vklady vo výške 75 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 10,4 mld. EUR (v porovnaní s 20,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 135,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 10. júna 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,3 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5,7 mld. EUR na 197,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 670 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 620 208
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 880 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 740 213
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 336 126
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 278 2 255
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 278 2 255
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 423 876 −8 258
5.1 Hlavné refinančné operácie 102 442 −8 319
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 321 313 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 42 42
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 79 19
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 634 −3 670
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 477 881 15
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 135 180 −100
7.2 Ostatné cenné papiere 342 702 115
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 521 0
9 Ostatné aktíva 304 761 2 915
Úhrn aktív 1 892 579 −6 410
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 843 498 830
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 282 834 −4 279
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 197 395 5 734
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 10 409 −10 015
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 29 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 400 −1 218
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 78 427 −2 297
5.1 Verejná správa 70 661 −2 478
5.2 Ostatné záväzky 7 767 181
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 066 −1 956
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 589 −764
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 942 635
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 942 635
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 190 841 2 358
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 478 279
Úhrn pasív 1 892 579 −6 410

Kontakt pre médiá