Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. juni 2011

14. juni 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. juni 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 176,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 342,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 843,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,5 mia. euro til 70,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,8 mia. euro til 338,4 mia. euro. Onsdag den 8. juni 2011 udløb en primær markedsoperation på 110,8 mia. euro, og en ny på 102,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 75 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 10,4 mia. euro (mod 20,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 135,2 mia. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 10. juni 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,9 mia. euro og 60,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,7 mia. euro til 197,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.670 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.620 208
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.880 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.740 213
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.336 126
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.278 2.255
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.278 2.255
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 423.876 −8.258
5.1 Primære markedsoperationer 102.442 −8.319
5.2 Langfristede markedsoperationer 321.313 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 42 42
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 79 19
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.634 −3.670
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 477.881 15
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 135.180 −100
7.2 Andre værdipapirer 342.702 115
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.521 0
9 Andre aktiver 304.761 2.915
Aktiver i alt 1.892.579 −6.410
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 843.498 830
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 282.834 −4.279
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 197.395 5.734
2.2 Indlånsfacilitet 10.409 −10.015
2.3 Indskud med fast løbetid 75.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 29 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.400 −1.218
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 78.427 −2.297
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.661 −2.478
5.2 Andre forpligtelser 7.767 181
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.066 −1.956
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.589 −764
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.942 635
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.942 635
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 190.841 2.358
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.478 279
Passiver i alt 1.892.579 −6.410

Medie- og pressehenvendelser