Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 10. jūnijā

2011. gada 14. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 10. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 176.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 342.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 843.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 70.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 338.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 8. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 110.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 102.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 75 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 10.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 20.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 135.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 10. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.9 mljrd. euro un 60.3 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.7 mljrd. euro (līdz 197.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,670 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,620 208
2.1 SVF debitoru parādi 74,880 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,740 213
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,336 126
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,278 2,255
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,278 2,255
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,876 −8,258
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 102,442 −8,319
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 321,313 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 42 42
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 79 19
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 36,634 −3,670
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 477,881 15
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 135,180 −100
7.2 Pārējie vērtspapīri 342,702 115
8 Valdības parāds euro 34,521 0
9 Pārējie aktīvi 304,761 2,915
Kopā aktīvi 1,892,579 −6,410
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 843,498 830
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 282,834 −4,279
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 197,395 5,734
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 10,409 −10,015
2.3 Termiņnoguldījumi 75,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 29 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,400 −1,218
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 78,427 −2,297
5.1 Saistības pret valdību 70,661 −2,478
5.2 Pārējās saistības 7,767 181
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,066 −1,956
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,589 −764
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,942 635
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,942 635
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 190,841 2,358
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,478 279
Kopā pasīvi 1,892,579 −6,410

Kontaktinformācija presei