Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 czerwca 2011 r.

14 czerwca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 czerwca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 176,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 342,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld euro do poziomu 843,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,5 mld euro do poziomu 70,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,8 mld euro do poziomu 338,4 mld euro. W środę 8 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 110,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 102,4 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 75 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 10,4 mld euro (wobec 20,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 135,2 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 czerwca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,3 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,7 mld euro do poziomu 197,4 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.670 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.620 208
2.1 Należności od MFW 74.880 −6
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.740 213
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.336 126
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.278 2.255
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.278 2.255
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.876 −8.258
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 102.442 −8.319
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 321.313 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 42 42
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 79 19
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.634 −3.670
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 477.881 15
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 135.180 −100
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.702 115
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.521 0
9 Pozostałe aktywa 304.761 2.915
Aktywa razem 1.892.579 −6.410
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 843.498 830
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 282.834 −4.279
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 197.395 5.734
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 10.409 −10.015
2.3 Depozyty terminowe 75.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.400 −1.218
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 78.427 −2.297
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.661 −2.478
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.767 181
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.066 −1.956
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.589 −764
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.942 635
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.942 635
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 190.841 2.358
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.478 279
Pasywa razem 1.892.579 −6.410

Kontakt z mediami