Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. juuni 2011

14. juuni 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. juunil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 176,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 342,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 843,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,5 miljardi euro võrra 70,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,8 miljardi euro võrra 338,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. juunil 2011 möödus 110,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 102,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 75 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 10,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 20,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 135,2 miljardi euroni, tingituna tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 10. juunil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,3 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,7 miljardi euro võrra 197,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 670 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 620 208
2.1 Nõuded RVFle 74 880 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 740 213
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 336 126
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 278 2 255
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 278 2 255
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 423 876 −8 258
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 102 442 −8 319
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 321 313 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 42 42
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 79 19
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 634 −3 670
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 477 881 15
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 135 180 −100
7.2 Muud väärtpaberid 342 702 115
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 521 0
9 Muud varad 304 761 2 915
Varad kokku 1 892 579 −6 410
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 843 498 830
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 282 834 −4 279
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 197 395 5 734
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 10 409 −10 015
2.3 Tähtajalised hoiused 75 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 29 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 400 −1 218
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 78 427 −2 297
5.1 Valitsussektor 70 661 −2 478
5.2 Muud kohustused 7 767 181
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 066 −1 956
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 589 −764
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 942 635
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 942 635
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 190 841 2 358
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 478 279
Kohustused kokku 1 892 579 −6 410

Kontaktandmed