Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 juni 2011

14 juni 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 juni 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 176,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 342,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 843,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 70,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 338,4 miljard. Op woensdag 8 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 110,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 102,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 75 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 10,4 miljard was (vergeleken met EUR 20,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 135,2 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties, hun vervaldatum bereikten. In de week die eindigde op 10 juni 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 74,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,3 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,7 miljard naar EUR 197,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.670 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.620 208
2.1 Vorderingen op het IMF 74.880 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.740 213
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.336 126
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.278 2.255
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.278 2.255
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.876 −8.258
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 102.442 −8.319
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 321.313 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 42 42
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 79 19
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 36.634 −3.670
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 477.881 15
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 135.180 −100
7.2 Overige waardepapieren 342.702 115
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.521 0
9 Overige activa 304.761 2.915
Totaal activa 1.892.579 −6.410
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 843.498 830
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 282.834 −4.279
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 197.395 5.734
2.2 Depositofaciliteit 10.409 −10.015
2.3 Termijndeposito's 75.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 29 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.400 −1.218
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.427 −2.297
5.1 Overheid 70.661 −2.478
5.2 Overige verplichtingen 7.767 181
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.066 −1.956
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.589 −764
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.942 635
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.942 635
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 190.841 2.358
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.478 279
Totaal passiva 1.892.579 −6.410

Contactpersonen voor de media