Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. červnu 2011

14. června 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. června 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 176,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 342,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 843,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,5 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 1,8 mld. EUR na 338,4 mld. EUR. Ve středu 8. června 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 110,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 102,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 75 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 10,4 mld. EUR (oproti 20,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 135,2 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 10. června 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,3 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,7 mld. EUR na 197,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 670 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 620 208
2.1 Pohledávky za MMF 74 880 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 740 213
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 336 126
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 278 2 255
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 278 2 255
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 876 −8 258
5.1 Hlavní refinanční operace 102 442 −8 319
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 321 313 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 42 42
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 79 19
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 634 −3 670
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 477 881 15
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 135 180 −100
7.2 Ostatní cenné papíry 342 702 115
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 521 0
9 Ostatní aktiva 304 761 2 915
Aktiva celkem 1 892 579 −6 410
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 843 498 830
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 282 834 −4 279
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 197 395 5 734
2.2 Vkladová facilita 10 409 −10 015
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 29 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 400 −1 218
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 78 427 −2 297
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 661 −2 478
5.2 Ostatní závazky 7 767 181
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 066 −1 956
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 589 −764
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 942 635
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 942 635
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 190 841 2 358
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 478 279
Pasiva celkem 1 892 579 −6 410

Kontakty pro média