Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 juni 2011

14 juni 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 juni 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 176,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 342,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 843,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 70,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 338,4 miljarder EUR. Onsdagen den 8 juni 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 110,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 102,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 75 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 10,4 miljarder EUR (jämfört med 20,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 135,2 miljarder EUR. Minskningen berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,9 miljarder EUR respektive 60,3 miljarder EUR den vecka som slutade den 10 juni 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,7 miljarder EUR till 197,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.670 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.620 208
2.1 Fordringar på IMF 74.880 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.740 213
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.336 126
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.278 2.255
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.278 2.255
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 423.876 −8.258
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 102.442 −8.319
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 321.313 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 42 42
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 79 19
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.634 −3.670
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 477.881 15
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 135.180 −100
7.2 Andra värdepapper 342.702 115
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.521 0
9 Övriga tillgångar 304.761 2.915
Summa tillgångar 1.892.579 −6.410
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 843.498 830
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 282.834 −4.279
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 197.395 5.734
2.2 Inlåningsfacilitet 10.409 −10.015
2.3 Inlåning med fast löptid 75.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 29 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.400 −1.218
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 78.427 −2.297
5.1 Offentliga sektorn 70.661 −2.478
5.2 Övriga skulder 7.767 181
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.066 −1.956
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.589 −764
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.942 635
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.942 635
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 190.841 2.358
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.478 279
Summa skulder 1.892.579 −6.410

Kontakt för media