Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. birželio 10 d.

2011 m. birželio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. birželio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 176,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 342,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 843,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 70,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 338,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. birželio 8 d., baigėsi 110,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 102,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 75 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 10,4 mlrd. eurų (palyginti su 20,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 135,2 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. birželio 10 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,9 mlrd. eurų ir 60,3 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,7 mlrd. eurų – iki 197,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 670 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 620 208
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 880 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 740 213
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 336 126
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 278 2 255
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 278 2 255
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 876 −8 258
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 102 442 −8 319
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 321 313 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 42 42
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 79 19
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 634 −3 670
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 477 881 15
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 135 180 −100
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 702 115
8 Valdžios skola eurais 34 521 0
9 Kitas turtas 304 761 2 915
Visas turtas 1 892 579 −6 410
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 843 498 830
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 282 834 −4 279
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 197 395 5 734
2.2 Indėlių galimybė 10 409 −10 015
2.3 Terminuotieji indėliai 75 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 400 −1 218
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 78 427 −2 297
5.1 Valdžiai 70 661 −2 478
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 767 181
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 066 −1 956
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 589 −764
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 942 635
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 942 635
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 190 841 2 358
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 478 279
Visi įsipareigojimai 1 892 579 −6 410

Kontaktai žiniasklaidai