Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 декември 2010 г.

7 декември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 декември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 176,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 декември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 320,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 10,5 млрд. евро до 824,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 20,7 млрд. евро до 91,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 29,6 млрд. евро до 373,7 млрд. евро. На 1 декември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 177,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 179,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 66 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 67 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 2 млрд. евро до 130,1 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 3 декември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 69,2 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 84,8 млрд. евро (при 53,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 11 млрд. евро до 185,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 411 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 268 −736
2.1 Вземания от МВФ 69 627 88
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 641 −824
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 651 397
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 582 −277
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 582 −277
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 791 2 607
5.1 Основни операции по рефинансиране 179 694 2 591
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 345 226 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 865 13
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 980 1 373
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 450 649 4 137
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 130 086 1 965
7.2 Други ценни книжа 320 563 2 172
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 281 821 668
Общо активи 1 924 130 8 169
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 824 523 10 479
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 337 919 21 209
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 847 −11 037
2.2 Депозитно улеснение 84 850 31 074
2.3 Срочни депозити 67 000 1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 222 172
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 10 122 5 102
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 483 −19 244
5.1 Сектор „Държавно управление“ 91 784 −20 748
5.2 Други задължения 7 698 1 504
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 828 1 220
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 793 784
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 628 −1 506
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 628 −1 506
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 166 242 −9 874
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 187 −2
Общо пасиви 1 924 130 8 169

Данни за контакт за медиите