Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 december 2010

7 december 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 december 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 176,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 december 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 320,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 10,5 miljarder EUR till 824,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 20,7 miljarder EUR till 91,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 29,6 miljarder EUR till 373,7 miljarder EUR. Onsdagen den 1 december 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 177,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 179,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 66 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 67 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2 miljarder EUR till 130,1 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 69,2 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 3 december 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 84,8 miljarder EUR (jämfört med 53,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11 miljarder EUR till 185,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.411 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.268 −736
2.1 Fordringar på IMF 69.627 88
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.641 −824
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.651 397
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.582 −277
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.582 −277
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.791 2.607
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 179.694 2.591
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 345.226 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 865 13
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.980 1.373
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 450.649 4.137
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 130.086 1.965
7.2 Andra värdepapper 320.563 2.172
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 281.821 668
Summa tillgångar 1.924.130 8.169
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 824.523 10.479
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 337.919 21.209
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.847 −11.037
2.2 Inlåningsfacilitet 84.850 31.074
2.3 Inlåning med fast löptid 67.000 1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 222 172
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.122 5.102
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 99.483 −19.244
5.1 Offentliga sektorn 91.784 −20.748
5.2 Övriga skulder 7.698 1.504
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.828 1.220
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.793 784
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.628 −1.506
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.628 −1.506
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 166.242 −9.874
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.187 −2
Summa skulder 1.924.130 8.169

Kontakt för media