Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 3. decembrī

2010. gada 7. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 3. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 176.8 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 2. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 320.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 10.5 mljrd. euro (līdz 824.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.7 mljrd. euro (līdz 91.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 29.6 mljrd. euro (līdz 373.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 1. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 177.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 179.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 66 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 67 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 130.1 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 3. decembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 69.2 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 84.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 53.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11 mljrd. euro (līdz 185.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,411 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,268 −736
2.1 SVF debitoru parādi 69,627 88
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,641 −824
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,651 397
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,582 −277
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,582 −277
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525,791 2,607
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 179,694 2,591
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 345,226 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 865 13
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,980 1,373
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 450,649 4,137
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 130,086 1,965
7.2 Pārējie vērtspapīri 320,563 2,172
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 281,821 668
Kopā aktīvi 1,924,130 8,169
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 824,523 10,479
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 337,919 21,209
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185,847 −11,037
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 84,850 31,074
2.3 Termiņnoguldījumi 67,000 1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 222 172
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10,122 5,102
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 99,483 −19,244
5.1 Saistības pret valdību 91,784 −20,748
5.2 Pārējās saistības 7,698 1,504
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,828 1,220
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,793 784
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,628 −1,506
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,628 −1,506
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 166,242 −9,874
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,187 −2
Kopā pasīvi 1,924,130 8,169

Kontaktinformācija presei