Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. decembra 2010

7. december 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. decembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,4 milijarde EUR na 176,8 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. december 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,2 milijarde EUR na 320,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 10,5 milijarde EUR na 824,5 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 20,7 milijarde EUR na 91,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 29,6 milijarde EUR na 373,7 milijarde EUR. V sredo, 1. decembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 177,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 179,7 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 66 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 67 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2 milijarde EUR na 130,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 3. decembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 69,2 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 84,8 milijarde EUR (v primerjavi z 53,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11 milijarde EUR na 185,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.411 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.268 −736
2.1 Terjatve do MDS 69.627 88
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.641 −824
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.651 397
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.582 −277
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.582 −277
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.791 2.607
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 179.694 2.591
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 345.226 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 865 13
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.980 1.373
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 450.649 4.137
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 130.086 1.965
7.2 Drugi vrednostni papirji 320.563 2.172
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 281.821 668
Skupaj sredstva 1.924.130 8.169
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 824.523 10.479
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 337.919 21.209
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 185.847 −11.037
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 84.850 31.074
2.3 Vezane vloge 67.000 1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 222 172
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 10.122 5.102
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 99.483 −19.244
5.1 Širša država 91.784 −20.748
5.2 Druge obveznosti 7.698 1.504
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.828 1.220
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.793 784
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.628 −1.506
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.628 −1.506
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 166.242 −9.874
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.187 −2
Skupaj obveznosti 1.924.130 8.169

Stiki za medije