Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 grudnia 2010 r.

7 grudnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 grudnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 176,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 grudnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 320,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 10,5 mld euro do poziomu 824,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 20,7 mld euro do poziomu 91,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 29,6 mld euro do poziomu 373,7 mld euro. W środę 1 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 177,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 179,7 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 66 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 67 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2 mld euro do poziomu 130,1 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 grudnia 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 69,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 84,8 mld euro (wobec 53,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11 mld euro do poziomu 185,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.411 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.268 −736
2.1 Należności od MFW 69.627 88
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.641 −824
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.651 397
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.582 −277
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.582 −277
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.791 2.607
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 179.694 2.591
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 345.226 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 865 13
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.980 1.373
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 450.649 4.137
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 130.086 1.965
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.563 2.172
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 281.821 668
Aktywa razem 1.924.130 8.169
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 824.523 10.479
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 337.919 21.209
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 185.847 −11.037
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 84.850 31.074
2.3 Depozyty terminowe 67.000 1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 222 172
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.122 5.102
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 99.483 −19.244
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 91.784 −20.748
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.698 1.504
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.828 1.220
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.793 784
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.628 −1.506
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.628 −1.506
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 166.242 −9.874
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.187 −2
Pasywa razem 1.924.130 8.169

Kontakt z mediami