Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. december 2010

7. december 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. december 1210, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 176,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. december 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,2 mia. euro til 320,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 10,5 mia. euro til 824,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 20,7 mia. euro til 91,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 29,6 mia. euro til 373,7 mia. euro. Onsdag den 1. december 2010 udløb en primær markedsoperation på 177,1 mia. euro, og en ny på 179,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 66 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 67 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2 mia. euro til 130,1 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 3. december 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 69,2 mia. euro og 60,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 84,8 mia. euro (mod 53,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11 mia. euro til 185,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.411 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.268 −736
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.627 88
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.641 −824
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.651 397
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.582 −277
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.582 −277
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.791 2.607
5.1 Primære markedsoperationer 179.694 2.591
5.2 Langfristede markedsoperationer 345.226 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 865 13
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.980 1.373
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 450.649 4.137
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 130.086 1.965
7.2 Andre værdipapirer 320.563 2.172
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 281.821 668
Aktiver i alt 1.924.130 8.169
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 824.523 10.479
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 337.919 21.209
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 185.847 −11.037
2.2 Indlånsfacilitet 84.850 31.074
2.3 Indskud med fast løbetid 67.000 1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 222 172
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.122 5.102
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 99.483 −19.244
5.1 Offentlig forvaltning og service 91.784 −20.748
5.2 Andre forpligtelser 7.698 1.504
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.828 1.220
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.793 784
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.628 −1.506
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.628 −1.506
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 166.242 −9.874
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.187 −2
Passiver i alt 1.924.130 8.169

Medie- og pressehenvendelser