Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. detsember 2010

7. detsember 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. detsembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 176,8 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. detsember 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,2 miljardi euro võrra 320,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 10,5 miljardi euro võrra 824,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 20,7 miljardi euro võrra 91,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 29,6 miljardi euro võrra 373,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. detsembril 2010 möödus 177,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 179,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 66 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 67 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2 miljardi euro võrra 130,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 3. detsembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 69,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 84,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 53,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11 miljardi euro võrra 185,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 411 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 268 −736
2.1 Nõuded RVFle 69 627 88
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 641 −824
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 651 397
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 582 −277
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 582 −277
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 791 2 607
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 179 694 2 591
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 345 226 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 865 13
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 980 1 373
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 450 649 4 137
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 130 086 1 965
7.2 Muud väärtpaberid 320 563 2 172
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 281 821 668
Varad kokku 1 924 130 8 169
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 824 523 10 479
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 337 919 21 209
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 185 847 −11 037
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 84 850 31 074
2.3 Tähtajalised hoiused 67 000 1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 222 172
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 122 5 102
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 99 483 −19 244
5.1 Valitsussektor 91 784 −20 748
5.2 Muud kohustused 7 698 1 504
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 828 1 220
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 793 784
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 628 −1 506
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 628 −1 506
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 166 242 −9 874
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 187 −2
Kohustused kokku 1 924 130 8 169

Kontaktandmed