Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 december 2010

7 december 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 december 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 176,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 december 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 320,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 10,5 miljard naar EUR 824,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 20,7 miljard naar EUR 91,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 29,6 miljard naar EUR 373,7 miljard. Op woensdag 1 december 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 177,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 179,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 66 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 67 miljard aangetrokken.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2 miljard naar EUR 130,1 miljard in verband met verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 3 december 2010 respectievelijk EUR 69,2 miljard en EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 84,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 53,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11 miljard naar EUR 185,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.411 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.268 −736
2.1 Vorderingen op het IMF 69.627 88
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.641 −824
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.651 397
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.582 −277
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.582 −277
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.791 2.607
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 179.694 2.591
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 345.226 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 865 13
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.980 1.373
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 450.649 4.137
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 130.086 1.965
7.2 Overige waardepapieren 320.563 2.172
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 281.821 668
Totaal activa 1.924.130 8.169
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 824.523 10.479
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 337.919 21.209
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.847 −11.037
2.2 Depositofaciliteit 84.850 31.074
2.3 Termijndeposito's 67.000 1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 222 172
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.122 5.102
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.483 −19.244
5.1 Overheid 91.784 −20.748
5.2 Overige verplichtingen 7.698 1.504
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.828 1.220
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.793 784
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.628 −1.506
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.628 −1.506
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 166.242 −9.874
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.187 −2
Totaal passiva 1.924.130 8.169

Contactpersonen voor de media