Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. prosinci 2010

7. prosince 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. prosince 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,4 mld. EUR na 176,8 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace:
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. prosince 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 320,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 10,5 mld. EUR na 824,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 20,7 mld. EUR na 91,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 29,6 mld. EUR na 373,7 mld. EUR. Ve středu 1. prosince 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 177,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 179,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 66 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 67 mld. EUR se splatností jeden týden.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 130,1 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 3. prosince 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 69,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 84,8 mld. EUR (oproti 53,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11 mld. EUR na 185,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 411 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 268 −736
2.1 Pohledávky za MMF 69 627 88
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 641 −824
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 651 397
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 582 −277
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 582 −277
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 791 2 607
5.1 Hlavní refinanční operace 179 694 2 591
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 345 226 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 865 13
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 980 1 373
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 450 649 4 137
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 130 086 1 965
7.2 Ostatní cenné papíry 320 563 2 172
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 281 821 668
Aktiva celkem 1 924 130 8 169
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 824 523 10 479
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 337 919 21 209
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 847 −11 037
2.2 Vkladová facilita 84 850 31 074
2.3 Termínované vklady 67 000 1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 222 172
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 122 5 102
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 99 483 −19 244
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 91 784 −20 748
5.2 Ostatní závazky 7 698 1 504
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 828 1 220
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 793 784
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 628 −1 506
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 628 −1 506
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 166 242 −9 874
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 187 −2
Pasiva celkem 1 924 130 8 169

Kontakty pro média