Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. decembru 2010

7. decembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. decembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,4 mld. EUR na 176,8 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. decembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 320,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 10,5 mld. EUR na 824,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 20,7 mld. EUR na 91,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 29,6 mld. EUR na 373,7 mld. EUR. V stredu 1. decembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 177,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 179,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 66 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 67 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2 mld. EUR na 130,1 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 3. decembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 69,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,9 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 84,8 mld. EUR (v porovnaní s 53,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11 mld. EUR na 185,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 411 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 268 −736
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 627 88
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 641 −824
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 651 397
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 582 −277
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 582 −277
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 525 791 2 607
5.1 Hlavné refinančné operácie 179 694 2 591
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 345 226 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 865 13
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 980 1 373
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 450 649 4 137
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 130 086 1 965
7.2 Ostatné cenné papiere 320 563 2 172
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 281 821 668
Úhrn aktív 1 924 130 8 169
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 824 523 10 479
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 337 919 21 209
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 185 847 −11 037
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 84 850 31 074
2.3 Termínované vklady 67 000 1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 222 172
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 122 5 102
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 99 483 −19 244
5.1 Verejná správa 91 784 −20 748
5.2 Ostatné záväzky 7 698 1 504
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 828 1 220
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 793 784
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 628 −1 506
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 628 −1 506
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 166 242 −9 874
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 187 −2
Úhrn pasív 1 924 130 8 169

Kontakt pre médiá