Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 октомври 2010 г.

2 ноември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 октомври 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 177 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 октомври 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 313 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. евро до 815 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,6 млрд. евро до 109,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,6 млрд. евро до 420,3 млрд. евро. На 27 октомври 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 184 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 183,4 млрд. евро. Също в сряда, 27 октомври 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 63,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 28 октомври 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 23,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 42,5  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 50,3 млрд. евро (при 25,7 млрд. евро през предходната седмица).

Тъй като през седмицата не са извършвани нови заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа, наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени – 124,3 млрд. евро. В резултат на това през седмицата, която приключва на 29 октомври 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации възлиза съответно на 63,3 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 25,3 млрд. евро до 205,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 412 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 845 1 038
2.1 Вземания от МВФ 69 850 −108
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 995 1 145
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 739 −62
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 806 −111
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 806 −111
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 093 18 035
5.1 Основни операции по рефинансиране 183 438 −591
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 350 386 19 309
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 264 −673
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 210 −473
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 437 319 1 745
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 124 317 0
7.2 Други ценни книжа 313 002 1 745
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 1
9 Други активи 262 278 −2 459
Общо активи 1 895 679 17 716
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 815 022 3 834
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 319 056 −653
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 229 −25 266
2.2 Депозитно улеснение 50 308 24 651
2.3 Срочни депозити 63 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 −38
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 386 810
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 203 14 694
5.1 Сектор „Държавно управление“ 109 791 14 610
5.2 Други задължения 6 412 84
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 959 438
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 935 −1 189
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 934 1 992
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 934 1 992
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 159 588 −2 209
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 895 679 17 716

Данни за контакт за медиите