Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 oktober 2010

2 november 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 oktober 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 177 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 oktober 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 313 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 815 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,6 miljard naar EUR 109,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,6 miljard naar EUR 420,3 miljard. Op woensdag 27 oktober 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 184 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 183,4 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 27 oktober 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van hetzelfde bedrag aangetrokken. Op donderdag 28 oktober 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 23,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 42,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 50,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 25,7 miljard in de voorafgaande week).

Aangezien er gedurende de week geen nieuwe verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) plaatsvonden, bleven de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) onveranderd op EUR 124,3 miljard. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 29 oktober 2010 respectievelijk EUR 63,3 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,3 miljard naar EUR 205,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.412 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.845 1.038
2.1 Vorderingen op het IMF 69.850 −108
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.995 1.145
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.739 −62
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.806 −111
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.806 −111
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.093 18.035
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 183.438 −591
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 350.386 19.309
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 264 −673
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.210 −473
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 437.319 1.745
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 124.317 0
7.2 Overige waardepapieren 313.002 1.745
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 1
9 Overige activa 262.278 −2.459
Totaal activa 1.895.679 17.716
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 815.022 3.834
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 319.056 −653
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.229 −25.266
2.2 Depositofaciliteit 50.308 24.651
2.3 Termijndeposito's 63.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 19 −38
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.386 810
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.203 14.694
5.1 Overheid 109.791 14.610
5.2 Overige verplichtingen 6.412 84
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.959 438
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 935 −1.189
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.934 1.992
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.934 1.992
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 159.588 −2.209
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.895.679 17.716

Contactpersonen voor de media