Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 października 2010 r.

2 listopada 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 października 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 177 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 października 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 313 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,8 mld euro do poziomu 815 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,6 mld euro do poziomu 109,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,6 mld euro do poziomu 420,3 mld euro. W środę 27 października 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 184 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 183,4 mld euro. Również w środę 27 października 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 63,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na tę samą kwotę, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 28 października 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 23,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 42,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (wobec 0,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 50,3 mld euro (wobec 25,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Ze względu na brak w omawianym tygodniu nowych rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 124,3 mld euro. W efekcie w tygodniu zakończonym 29 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 25,3 mld euro do poziomu 205,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.412 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.845 1.038
2.1 Należności od MFW 69.850 −108
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.995 1.145
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.739 −62
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.806 −111
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.806 −111
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.093 18.035
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 183.438 −591
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 350.386 19.309
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 264 −673
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.210 −473
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 437.319 1.745
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 124.317 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 313.002 1.745
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 1
9 Pozostałe aktywa 262.278 −2.459
Aktywa razem 1.895.679 17.716
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 815.022 3.834
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 319.056 −653
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.229 −25.266
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 50.308 24.651
2.3 Depozyty terminowe 63.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 −38
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.386 810
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.203 14.694
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 109.791 14.610
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.412 84
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.959 438
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 935 −1.189
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.934 1.992
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.934 1.992
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 159.588 −2.209
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.895.679 17.716

Kontakt z mediami