Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 oktober 2010

2 november 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 oktober 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 177 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 oktober 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 313 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljard EUR till 815 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,6 miljarder EUR till 109,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 420,3 miljarder EUR. Onsdagen den 27 oktober 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 184 miljarder EUR och ersattes med en ny på 183,4 miljarder EUR. Onsdagen den 27 oktober 2010 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 63,5 miljarder EUR och ny inlåning, till samma belopp och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 28 oktober 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 23,2 miljarder EUR och ersattes av en ny på 42,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 50,3 miljarder EUR (jämfört med 25,7 miljarder EUR föregående vecka).

Det fanns inga nya avvecklade köp inom värdepappersprogrammet under veckan och Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var alltså oförändrat på 124,3 miljarder EUR. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 63,3 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 29 oktober 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,3 miljarder EUR till 205,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.412 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.845 1.038
2.1 Fordringar på IMF 69.850 −108
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.995 1.145
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.739 −62
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.806 −111
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.806 −111
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.093 18.035
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 183.438 −591
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 350.386 19.309
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 264 −673
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.210 −473
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 437.319 1.745
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 124.317 0
7.2 Andra värdepapper 313.002 1.745
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 1
9 Övriga tillgångar 262.278 −2.459
Summa tillgångar 1.895.679 17.716
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 815.022 3.834
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 319.056 −653
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.229 −25.266
2.2 Inlåningsfacilitet 50.308 24.651
2.3 Inlåning med fast löptid 63.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 19 −38
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.386 810
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.203 14.694
5.1 Offentliga sektorn 109.791 14.610
5.2 Övriga skulder 6.412 84
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.959 438
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 935 −1.189
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.934 1.992
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.934 1.992
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 159.588 −2.209
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.895.679 17.716

Kontakt för media