Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 29. oktobrī

2010. gada 2. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 29. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 177 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 28. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 313 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 815 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.6 mljrd. euro (līdz 109.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 420.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 27. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 184 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 183.4 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 27. oktobrī arī termiņnoguldījumiem 63.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 28. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 23.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 42.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 50.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 25.7 mljrd. euro).

Tā kā šajā nedēļā netika veikti jauni pirkumi Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (124.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 29. oktobrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība bija attiecīgi 63.3 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.3 mljrd. euro (līdz 205.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,412 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,845 1,038
2.1 SVF debitoru parādi 69,850 −108
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,995 1,145
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,739 −62
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,806 −111
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,806 −111
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534,093 18,035
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 183,438 −591
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 350,386 19,309
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 264 −673
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,210 −473
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 437,319 1,745
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 124,317 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 313,002 1,745
8 Valdības parāds euro 34,977 1
9 Pārējie aktīvi 262,278 −2,459
Kopā aktīvi 1,895,679 17,716
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 815,022 3,834
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 319,056 −653
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,229 −25,266
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 50,308 24,651
2.3 Termiņnoguldījumi 63,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 19 −38
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,386 810
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,203 14,694
5.1 Saistības pret valdību 109,791 14,610
5.2 Pārējās saistības 6,412 84
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,959 438
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 935 −1,189
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,934 1,992
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,934 1,992
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 159,588 −2,209
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,895,679 17,716

Kontaktinformācija presei