Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. oktoober 2010

2. november 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. oktoobril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 177 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. oktoober 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,7 miljardi euro võrra 313 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,8 miljardi euro võrra 815 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,6 miljardi euro võrra 109,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 420,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. oktoobril 2010 möödus 184 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 183,4 miljardit eurot. Kolmapäeval, 27. oktoobril 2010 möödus ka 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 28. oktoobril 2010 möödus 23,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 42,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 50,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 25,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Kuna nädala jooksul väärtpaberiturgude programmi raames uusi oste ei arveldatud, püsis eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht muutumatuna 124,3 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 29. oktoobril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 63,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,3 miljardi euro võrra 205,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 412 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 845 1 038
2.1 Nõuded RVFle 69 850 −108
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 995 1 145
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 739 −62
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 806 −111
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 806 −111
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 093 18 035
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 183 438 −591
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 350 386 19 309
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 264 −673
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 210 −473
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 437 319 1 745
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 124 317 0
7.2 Muud väärtpaberid 313 002 1 745
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 1
9 Muud varad 262 278 −2 459
Varad kokku 1 895 679 17 716
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 815 022 3 834
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 319 056 −653
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 229 −25 266
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 50 308 24 651
2.3 Tähtajalised hoiused 63 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 19 −38
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 386 810
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 203 14 694
5.1 Valitsussektor 109 791 14 610
5.2 Muud kohustused 6 412 84
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 959 438
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 935 −1 189
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 934 1 992
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 934 1 992
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 159 588 −2 209
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 895 679 17 716

Kontaktandmed