Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. oktobra 2010

2. november 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. oktobra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 177 milijard EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. oktober 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 313 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,8 milijarde EUR na 815 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,6 milijarde EUR na 109,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,6 milijarde EUR na 420,3 milijarde EUR. V sredo, 27. oktobra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 184 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 183,4 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 27. oktobra 2010, so zapadle vezane vloge v višini 63,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V četrtek, 28. oktobra 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 23,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 42,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 50,3 milijarde EUR (v primerjavi s 25,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Ker v tem tednu niso bili poravnani nobeni novi nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, so imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) ostala nespremenjena na ravni 124,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 29. oktobra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 63,3 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 25,3 milijarde EUR na 205,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.412 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.845 1.038
2.1 Terjatve do MDS 69.850 −108
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.995 1.145
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.739 −62
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.806 −111
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.806 −111
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.093 18.035
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 183.438 −591
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 350.386 19.309
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 264 −673
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.210 −473
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 437.319 1.745
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 124.317 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 313.002 1.745
8 Dolg širše države v EUR 34.977 1
9 Druga sredstva 262.278 −2.459
Skupaj sredstva 1.895.679 17.716
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 815.022 3.834
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 319.056 −653
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 205.229 −25.266
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 50.308 24.651
2.3 Vezane vloge 63.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 19 −38
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.386 810
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.203 14.694
5.1 Širša država 109.791 14.610
5.2 Druge obveznosti 6.412 84
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.959 438
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 935 −1.189
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.934 1.992
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.934 1.992
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 159.588 −2.209
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.895.679 17.716

Stiki za medije