Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. říjnu 2010

2. listopadu 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. října 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 177 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. října 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 313 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,8 mld. EUR na 815 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,6 mld. EUR na 109,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 420,3 mld. EUR. Ve středu 27. října 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 184 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 183,4 mld. EUR. Rovněž ve středu 27. října 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 63,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 28. října 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 23,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 42,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 50,3 mld. EUR (oproti 25,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Jelikož nebyly během uvedeného týdne vypořádány v rámci programu pro trhy cenných papírů žádné nové nákupy, zůstává objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) beze změny na úrovni 124,3 mld. EUR. V týdnu končícím 29. října 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 63,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,3 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 412 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 845 1 038
2.1 Pohledávky za MMF 69 850 −108
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 995 1 145
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 739 −62
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 806 −111
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 806 −111
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 093 18 035
5.1 Hlavní refinanční operace 183 438 −591
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 350 386 19 309
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 264 −673
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 210 −473
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 437 319 1 745
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 124 317 0
7.2 Ostatní cenné papíry 313 002 1 745
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 1
9 Ostatní aktiva 262 278 −2 459
Aktiva celkem 1 895 679 17 716
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 815 022 3 834
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 319 056 −653
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 229 −25 266
2.2 Vkladová facilita 50 308 24 651
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 19 −38
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 386 810
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 203 14 694
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 109 791 14 610
5.2 Ostatní závazky 6 412 84
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 959 438
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 935 −1 189
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 934 1 992
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 934 1 992
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 159 588 −2 209
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 895 679 17 716

Kontakty pro média