Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. októbru 2010

2. novembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. októbra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 177 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. októbra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 313 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,8 mld. EUR na 815 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 14,6 mld. EUR na 109,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,6 mld. EUR na 420,3 mld. EUR. V stredu 27. októbra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 184 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 183,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 63,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 28. októbra 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 23,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 42,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 50,3 mld. EUR (v porovnaní s 25,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Keďže počas týždňa neboli v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zaznamenané žiadne nové vyrovnané nákupy, objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a predstavuje 124,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 29. októbra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 63,3 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 25,3 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 412 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 845 1 038
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 850 −108
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 995 1 145
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 739 −62
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 806 −111
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 806 −111
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 534 093 18 035
5.1 Hlavné refinančné operácie 183 438 −591
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 350 386 19 309
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 264 −673
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 210 −473
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 437 319 1 745
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 124 317 0
7.2 Ostatné cenné papiere 313 002 1 745
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 1
9 Ostatné aktíva 262 278 −2 459
Úhrn aktív 1 895 679 17 716
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 815 022 3 834
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 319 056 −653
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 229 −25 266
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 50 308 24 651
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 19 −38
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 386 810
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 203 14 694
5.1 Verejná správa 109 791 14 610
5.2 Ostatné záväzky 6 412 84
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 959 438
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 935 −1 189
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 934 1 992
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 934 1 992
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 159 588 −2 209
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 895 679 17 716

Kontakt pre médiá