Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. oktober 2010

2. november 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. oktober 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 177 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. oktober 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,7 mia. euro til 313 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,8 mia. euro til 815 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,6 mia. euro til 109,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,6 mia. euro til 420,3 mia. euro. Onsdag den 27. oktober 2010 udløb en primær markedsoperation på 184 mia. euro, og en ny på 183,4 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 27. oktober 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 63,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge på det samme beløb. Torsdag den 28. oktober 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 23,2 mia. euro, og en ny på 42,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 50,3 mia. euro (mod 25,7 mia. euro i ugen før).

Da der i ugens løb ikke blev afviklet nye opkøb under Securities Markets Programme, var Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) uændret på 124,3 mia. euro. I ugen, der sluttede den 29. oktober 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds således henholdsvis 63,3 mia. euro og 61 mia. euro. Begge porteføljer er regnskabsmæssigt blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,3 mia. euro til 205,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.412 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.845 1.038
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.850 −108
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.995 1.145
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.739 −62
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.806 −111
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.806 −111
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.093 18.035
5.1 Primære markedsoperationer 183.438 −591
5.2 Langfristede markedsoperationer 350.386 19.309
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 264 −673
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.210 −473
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 437.319 1.745
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 124.317 0
7.2 Andre værdipapirer 313.002 1.745
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 1
9 Andre aktiver 262.278 −2.459
Aktiver i alt 1.895.679 17.716
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 815.022 3.834
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 319.056 −653
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 205.229 −25.266
2.2 Indlånsfacilitet 50.308 24.651
2.3 Indskud med fast løbetid 63.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 19 −38
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.386 810
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.203 14.694
5.1 Offentlig forvaltning og service 109.791 14.610
5.2 Andre forpligtelser 6.412 84
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.959 438
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 935 −1.189
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.934 1.992
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.934 1.992
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 159.588 −2.209
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.895.679 17.716

Medie- og pressehenvendelser