Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 октомври 2010 г.

26 октомври 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 октомври 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 176,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 октомври 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 560 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 311,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. евро до 811,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,2 млрд. евро до 95,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 7,7 млрд. евро до 426,8 млрд. евро. На 20 октомври 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 186 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 184 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 63,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 63,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 25,7 млрд. евро (при 35,8 млрд. евро през предходната седмица).

Той като през седмицата не са извършвани нови заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа, наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) остават непроменени – 124,3 млрд. евро. В резултат на това през седмицата, която приключва на 22 октомври 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации възлиза съответно на 63,3 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 1,8 млрд. евро до 230,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 412 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 807 −87
2.1 Вземания от МВФ 69 958 −29
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 849 −58
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 801 −401
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 916 753
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 916 753
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 516 058 −2 466
5.1 Основни операции по рефинансиране 184 029 −1 955
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 331 077 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 937 −505
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 −6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 683 807
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 435 573 718
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 124 317 0
7.2 Други ценни книжа 311 257 718
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 975 0
9 Други активи 264 737 1 694
Общо активи 1 877 963 1 017
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 811 188 −2 802
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 319 709 −8 315
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 230 495 1 812
2.2 Депозитно улеснение 25 657 −10 124
2.3 Срочни депозити 63 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 56 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 577 −144
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 101 509 9 338
5.1 Сектор „Държавно управление“ 95 180 9 161
5.2 Други задължения 6 329 177
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 521 −885
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 124 1 245
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 942 −1 878
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 942 −1 878
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 161 797 4 457
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 877 963 1 017

Данни за контакт за медиите