Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. oktober 2010

26. oktober 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. oktober 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 176,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. oktober 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 560 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 311,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,8 mia. euro til 811,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,2 mia. euro til 95,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7,7 mia. euro til 426,8 mia. euro. Mandag den 20. oktober 2010 udløb en primær markedsoperation på 186 mia. euro, og en ny på 184 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 63,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 63,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 25,7 mia. euro (mod 35,8 mia. euro i ugen før).

Da der i ugens løb ikke blev afviklet nye opkøb under Securities Markets Programme, var Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) uændret på 124,3 mia. euro. I ugen, der sluttede den 22. oktober 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds henholdsvis 63,3 mia. euro og 61 mia. euro. Begge porteføljer er regnskabsmæssigt blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,8 mia. euro til 230,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.412 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.807 −87
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.958 −29
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.849 −58
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.801 −401
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.916 753
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.916 753
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 516.058 −2.466
5.1 Primære markedsoperationer 184.029 −1.955
5.2 Langfristede markedsoperationer 331.077 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 937 −505
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 −6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.683 807
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 435.573 718
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 124.317 0
7.2 Andre værdipapirer 311.257 718
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.975 0
9 Andre aktiver 264.737 1.694
Aktiver i alt 1.877.963 1.017
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 811.188 −2.802
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 319.709 −8.315
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 230.495 1.812
2.2 Indlånsfacilitet 25.657 −10.124
2.3 Indskud med fast løbetid 63.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 56 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 577 −144
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 101.509 9.338
5.1 Offentlig forvaltning og service 95.180 9.161
5.2 Andre forpligtelser 6.329 177
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.521 −885
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.124 1.245
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.942 −1.878
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.942 −1.878
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 161.797 4.457
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.877.963 1.017

Medie- og pressehenvendelser