Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. oktoober 2010

26. oktoober 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. oktoobril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 176,9 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. oktoober 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 560 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 311,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,8 miljardi euro võrra 811,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,2 miljardi euro võrra 95,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7,7 miljardi euro võrra 426,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. oktoobril 2010 möödus 186 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 184 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 25,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 35,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Kuna nädala jooksul väärtpaberiturgude programmi raames uusi oste ei arveldatud, püsis eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht muutumatuna 124,3 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 22. oktoobril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 63,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,8 miljardi euro võrra 230,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 412 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 807 −87
2.1 Nõuded RVFle 69 958 −29
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 849 −58
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 801 −401
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 916 753
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 916 753
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 516 058 −2 466
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 184 029 −1 955
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 331 077 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 937 −505
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 −6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 683 807
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 435 573 718
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 124 317 0
7.2 Muud väärtpaberid 311 257 718
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 975 0
9 Muud varad 264 737 1 694
Varad kokku 1 877 963 1 017
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 811 188 −2 802
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 319 709 −8 315
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 230 495 1 812
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 25 657 −10 124
2.3 Tähtajalised hoiused 63 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 56 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 577 −144
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 101 509 9 338
5.1 Valitsussektor 95 180 9 161
5.2 Muud kohustused 6 329 177
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 521 −885
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 124 1 245
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 942 −1 878
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 942 −1 878
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 161 797 4 457
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 877 963 1 017

Kontaktandmed