Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. oktobra 2010

26. oktober 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. oktobra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 176,9 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. oktober 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 560 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 311,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,8 milijarde EUR na 811,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,2 milijarde EUR na 95,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 7,7 milijarde EUR na 426,8 milijarde EUR. V sredo, 20. oktobra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 186 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 184 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 63,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 63,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 25,7 milijarde EUR (v primerjavi s 35,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Ker v tem tednu niso bili poravnani nobeni novi nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, so imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) ostala nespremenjena na ravni 124,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 22. oktobra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 63,3 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,8 milijarde EUR na 230,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.412 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.807 −87
2.1 Terjatve do MDS 69.958 −29
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.849 −58
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.801 −401
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.916 753
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.916 753
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 516.058 −2.466
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 184.029 −1.955
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 331.077 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 937 −505
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 −6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.683 807
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 435.573 718
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 124.317 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 311.257 718
8 Dolg širše države v EUR 34.975 0
9 Druga sredstva 264.737 1.694
Skupaj sredstva 1.877.963 1.017
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 811.188 −2.802
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 319.709 −8.315
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 230.495 1.812
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 25.657 −10.124
2.3 Vezane vloge 63.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 56 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 577 −144
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 101.509 9.338
5.1 Širša država 95.180 9.161
5.2 Druge obveznosti 6.329 177
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.521 −885
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.124 1.245
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.942 −1.878
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.942 −1.878
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 161.797 4.457
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.877.963 1.017

Stiki za medije