Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. říjnu 2010

26. října 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. října 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,1 mld. EUR na 176,9 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. října 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 560 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 311,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,8 mld. EUR na 811,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,2 mld. EUR na 95,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 7,7 mld. EUR na 426,8 mld. EUR. Ve středu 20. října 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 186 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 184 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 63,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 63,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 25,7 mld. EUR (oproti 35,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Vzhledem k tomu, že v rámci programu pro trhy cenných papírů nebyly během týdne vypořádány žádné nové nákupy, objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 124,3 mld. EUR. V týdnu končícím 22. října 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 63,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,8 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 412 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 807 −87
2.1 Pohledávky za MMF 69 958 −29
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 849 −58
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 801 −401
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 916 753
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 916 753
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 516 058 −2 466
5.1 Hlavní refinanční operace 184 029 −1 955
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 331 077 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 937 −505
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 −6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 683 807
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 435 573 718
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 124 317 0
7.2 Ostatní cenné papíry 311 257 718
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 975 0
9 Ostatní aktiva 264 737 1 694
Aktiva celkem 1 877 963 1 017
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 811 188 −2 802
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 319 709 −8 315
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 230 495 1 812
2.2 Vkladová facilita 25 657 −10 124
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 56 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 577 −144
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 101 509 9 338
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 95 180 9 161
5.2 Ostatní závazky 6 329 177
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 521 −885
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 124 1 245
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 942 −1 878
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 942 −1 878
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 161 797 4 457
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 877 963 1 017

Kontakty pro média