Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 oktober 2010

26 oktober 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 oktober 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 176,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 oktober 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 560 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 311,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 811,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,2 miljarder EUR till 95,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7,7 miljarder EUR till 426,8 miljarder EUR. Onsdagen den 20 oktober 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 186 miljarder EUR och ersattes med en ny på 184 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 63,5 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 63,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,9 miljarder EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 25,7 miljarder EUR (jämfört med 35,8 miljarder EUR föregående vecka).

Det fanns inga nya avvecklade köp inom värdepappersprogrammet under veckan och Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var alltså oförändrat på 124,3 miljarder EUR. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 63,3 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 22 oktober 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,8 miljarder EUR till 230,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.412 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.807 −87
2.1 Fordringar på IMF 69.958 −29
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.849 −58
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.801 −401
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.916 753
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.916 753
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 516.058 −2.466
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 184.029 −1.955
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 331.077 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 937 −505
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 −6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.683 807
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 435.573 718
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 124.317 0
7.2 Andra värdepapper 311.257 718
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.975 0
9 Övriga tillgångar 264.737 1.694
Summa tillgångar 1.877.963 1.017
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 811.188 −2.802
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 319.709 −8.315
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 230.495 1.812
2.2 Inlåningsfacilitet 25.657 −10.124
2.3 Inlåning med fast löptid 63.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 56 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 577 −144
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 101.509 9.338
5.1 Offentliga sektorn 95.180 9.161
5.2 Övriga skulder 6.329 177
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.521 −885
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.124 1.245
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.942 −1.878
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.942 −1.878
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 161.797 4.457
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.877.963 1.017

Kontakt för media