Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 października 2010 r.

26 października 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 października 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 176,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 października 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 560 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 311,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,8 mld euro do poziomu 811,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,2 mld euro do poziomu 95,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7,7 mld euro do poziomu 426,8 mld euro. W środę 20 października 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 186 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 184 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 63,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 63,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld euro (wobec 1,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 25,7 mld euro (wobec 35,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Ze względu na brak w omawianym tygodniu nowych rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 124,3 mld euro. W efekcie w tygodniu zakończonym 22 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,8 mld euro do poziomu 230,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.412 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.807 −87
2.1 Należności od MFW 69.958 −29
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.849 −58
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.801 −401
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.916 753
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.916 753
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 516.058 −2.466
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 184.029 −1.955
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 331.077 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 937 −505
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.683 807
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 435.573 718
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 124.317 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 311.257 718
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.975 0
9 Pozostałe aktywa 264.737 1.694
Aktywa razem 1.877.963 1.017
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 811.188 −2.802
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 319.709 −8.315
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 230.495 1.812
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 25.657 −10.124
2.3 Depozyty terminowe 63.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 56 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 577 −144
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 101.509 9.338
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 95.180 9.161
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.329 177
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.521 −885
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.124 1.245
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.942 −1.878
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.942 −1.878
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 161.797 4.457
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.877.963 1.017

Kontakt z mediami