Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 oktober 2010

26 oktober 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 oktober 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 176,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 oktober 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 560 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 311,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 811,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,2 miljard naar EUR 95,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7,7 miljard naar EUR 426,8 miljard. Op woensdag 20 oktober 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 186 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 184 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard en werden nieuwe deposito’s aangetrokken ter waarde van EUR 63,5 miljard, met een looptijd van één week.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 25,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 35,8 miljard in de voorafgaande week).

Aangezien er gedurende de week geen nieuwe verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) plaatsvonden, bleven de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) onveranderd op EUR 124,3 miljard. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 22 oktober 2010 respectievelijk EUR 63,3 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,8 miljard naar EUR 230,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.412 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.807 −87
2.1 Vorderingen op het IMF 69.958 −29
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.849 −58
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.801 −401
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.916 753
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.916 753
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 516.058 −2.466
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 184.029 −1.955
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 331.077 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 937 −505
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 −6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.683 807
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 435.573 718
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 124.317 0
7.2 Overige waardepapieren 311.257 718
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.975 0
9 Overige activa 264.737 1.694
Totaal activa 1.877.963 1.017
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 811.188 −2.802
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 319.709 −8.315
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 230.495 1.812
2.2 Depositofaciliteit 25.657 −10.124
2.3 Termijndeposito's 63.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 56 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 577 −144
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.509 9.338
5.1 Overheid 95.180 9.161
5.2 Overige verplichtingen 6.329 177
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.521 −885
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.124 1.245
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.942 −1.878
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.942 −1.878
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 161.797 4.457
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.877.963 1.017

Contactpersonen voor de media