Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. októbru 2010

26. októbra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. októbra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. októbra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 560 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 311,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,8 mld. EUR na 811,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 9,2 mld. EUR na 95,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 7,7 mld. EUR na 426,8 mld. EUR. V stredu 20. októbra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 186 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 184 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 63,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,9 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 25,7 mld. EUR (v porovnaní s 35,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Keďže počas týždňa neboli v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zaznamenané žiadne nové vyrovnané nákupy, objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a predstavuje 124,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 22. októbra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 63,3 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 1,8 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 412 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 807 −87
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 958 −29
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 849 −58
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 801 −401
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 916 753
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 916 753
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 516 058 −2 466
5.1 Hlavné refinančné operácie 184 029 −1 955
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 331 077 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 937 −505
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 −6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 683 807
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 435 573 718
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 124 317 0
7.2 Ostatné cenné papiere 311 257 718
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 975 0
9 Ostatné aktíva 264 737 1 694
Úhrn aktív 1 877 963 1 017
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 811 188 −2 802
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 319 709 −8 315
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 230 495 1 812
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 25 657 −10 124
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 56 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 577 −144
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 101 509 9 338
5.1 Verejná správa 95 180 9 161
5.2 Ostatné záväzky 6 329 177
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 521 −885
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 124 1 245
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 942 −1 878
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 942 −1 878
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 161 797 4 457
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 877 963 1 017

Kontakt pre médiá