Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 22. oktobrī

2010. gada 26. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 22. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 176.9 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 21. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 560 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 311.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 811.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.2 mljrd. euro (līdz 95.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.7 mljrd. euro (līdz 426.8 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 20. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 186 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 184 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 63.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 63.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 25.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 35.8 mljrd. euro).

Tā kā šajā nedēļā netika veikti jauni pirkumi Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (124.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 22. oktobrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība bija attiecīgi 63.3 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 230.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,412 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,807 −87
2.1 SVF debitoru parādi 69,958 −29
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,849 −58
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,801 −401
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,916 753
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,916 753
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 516,058 −2,466
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 184,029 −1,955
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 331,077 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 937 −505
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 −6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,683 807
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 435,573 718
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 124,317 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 311,257 718
8 Valdības parāds euro 34,975 0
9 Pārējie aktīvi 264,737 1,694
Kopā aktīvi 1,877,963 1,017
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 811,188 −2,802
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 319,709 −8,315
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 230,495 1,812
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 25,657 −10,124
2.3 Termiņnoguldījumi 63,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 56 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 577 −144
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 101,509 9,338
5.1 Saistības pret valdību 95,180 9,161
5.2 Pārējās saistības 6,329 177
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,521 −885
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,124 1,245
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,942 −1,878
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,942 −1,878
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 161,797 4,457
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,877,963 1,017

Kontaktinformācija presei