Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 септември 2010 г.

7 септември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 септември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 191,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 септември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 40 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,1 млрд. евро до 301,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,3 млрд. евро до 816,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,1 млрд. евро до 97 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,9 млрд. евро до 408,3 млрд. евро. На 1 септември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 150,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 153,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 61 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 122,4 млрд. евро (при 102,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават със 173 млн. евро до 122,1 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 3 септември 2010 г., стойността на портфейла на програмата за пазарите на ценни книжа и портфейла на програмата за покупка на обезпечени облигации е съответно 61 млрд. евро и 61,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 15,7 млрд. евро до 176,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 237 669 2 265
2.1 Вземания от МВФ 73 721 −71
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 948 2 336
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 026 −1 325
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 987 −1 431
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 987 −1 431
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 591 826 1 314
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 060 2 745
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 438 709 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −1 424
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 53 −7
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 330 −1 838
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 423 862 2 249
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 122 116 173
7.2 Други ценни книжа 301 746 2 076
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 245 513 4 062
Общо активи 1 963 223 5 298
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 816 766 3 337
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 359 752 4 545
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 253 −15 695
2.2 Депозитно улеснение 122 440 19 742
2.3 Срочни депозити 61 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 59 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 493 −103
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 103 800 −4 159
5.1 Сектор „Държавно управление“ 97 025 −4 088
5.2 Други задължения 6 775 −71
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 868 −335
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 985 −3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 869 844
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 869 844
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 160 971 1 171
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 963 223 5 298

Данни за контакт за медиите