Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 3. septembrī

2010. gada 7. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 3. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 191.1 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 2. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 40 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 301.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.3 mljrd. euro (līdz 816.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 97 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.9 mljrd. euro (līdz 408.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 1. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 150.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 60.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 61 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 122.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 102.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 173 milj. euro (līdz 122.1 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 3. septembrī, Vērtspapīru tirgus programmas portfeļa vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 61 mljrd. euro un 61.1 mljrd. euro.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.7 mljrd. euro (līdz 176.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 237,669 2,265
2.1 SVF debitoru parādi 73,721 −71
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,948 2,336
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,026 −1,325
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,987 −1,431
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,987 −1,431
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 591,826 1,314
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,060 2,745
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 438,709 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −1,424
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 53 −7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,330 −1,838
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 423,862 2,249
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 122,116 173
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,746 2,076
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 245,513 4,062
Kopā aktīvi 1,963,223 5,298
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 816,766 3,337
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 359,752 4,545
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176,253 −15,695
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 122,440 19,742
2.3 Termiņnoguldījumi 61,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 59 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,493 −103
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 103,800 −4,159
5.1 Saistības pret valdību 97,025 −4,088
5.2 Pārējās saistības 6,775 −71
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,868 −335
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 985 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,869 844
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,869 844
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 160,971 1,171
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,963,223 5,298

Kontaktinformācija presei