Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. septembru 2010

7. septembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. septembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 191,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. septembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 40 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 301,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,3 mld. EUR na 816,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 4,1 mld. EUR na 97 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,9 mld. EUR na 408,3 mld. EUR. V stredu 1. septembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 150,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 153,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 61 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 122,4 mld. EUR (v porovnaní so 102,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 173 mil. EUR na 122,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 3. septembra 2010 tak hodnota portfólia Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 61 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,7 mld. EUR na 176,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 237 669 2 265
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 721 −71
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 163 948 2 336
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 026 −1 325
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 987 −1 431
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 987 −1 431
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 591 826 1 314
5.1 Hlavné refinančné operácie 153 060 2 745
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 438 709 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −1 424
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 53 −7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 330 −1 838
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 423 862 2 249
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 122 116 173
7.2 Ostatné cenné papiere 301 746 2 076
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 245 513 4 062
Úhrn aktív 1 963 223 5 298
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 816 766 3 337
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 359 752 4 545
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 176 253 −15 695
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 122 440 19 742
2.3 Termínované vklady 61 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 59 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 493 −103
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 103 800 −4 159
5.1 Verejná správa 97 025 −4 088
5.2 Ostatné záväzky 6 775 −71
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 868 −335
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 985 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 869 844
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 869 844
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 160 971 1 171
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 963 223 5 298

Kontakt pre médiá