Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. září 2010

7. září 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. září 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,1 mld. EUR na 191,1 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. září 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 40 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 301,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 3,3 mld. EUR na 816,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,1 mld. EUR na 97 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,9 mld. EUR na 408,3 mld. EUR. Ve středu 1. září 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 150,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 153,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 61 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 1,4 mld. EUR ), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 122,4 mld. EUR (ve srovnání se 102,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 173 mil. EUR na 122,1 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 3. září 2010 tedy činila hodnota portfolia programu pro trhy cenných papírů 61 mld. EUR a hodnota portfolia programu nákupu krytých dluhopisů 61,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,7 mld. EUR na 176,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 237 669 2 265
2.1 Pohledávky za MMF 73 721 −71
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 948 2 336
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 026 −1 325
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 987 −1 431
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 987 −1 431
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 591 826 1 314
5.1 Hlavní refinanční operace 153 060 2 745
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 438 709 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −1 424
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 53 −7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 330 −1 838
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 423 862 2 249
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 122 116 173
7.2 Ostatní cenné papíry 301 746 2 076
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 245 513 4 062
Aktiva celkem 1 963 223 5 298
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 816 766 3 337
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 359 752 4 545
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 253 −15 695
2.2 Vkladová facilita 122 440 19 742
2.3 Termínované vklady 61 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 59 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 493 −103
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 103 800 −4 159
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 97 025 −4 088
5.2 Ostatní závazky 6 775 −71
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 868 −335
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 985 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 869 844
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 869 844
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 160 971 1 171
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 963 223 5 298

Kontakty pro média