Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. septembra 2010

7. september 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. septembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 191,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. september 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 40 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,1 milijarde EUR na 301,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,3 milijarde EUR na 816,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,1 milijarde EUR na 97 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,9 milijarde EUR na 408,3 milijarde EUR. V sredo, 1. septembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 150,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 153,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 61 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 122,4 milijarde EUR (v primerjavi s 102,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 173 milijonov EUR na 122,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 3. septembra 2010, vrednost portfelja programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 61 milijard EUR, vrednost portfelja programa nakupov kritih obveznic pa 61,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,7 milijarde EUR na 176,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 237.669 2.265
2.1 Terjatve do MDS 73.721 −71
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.948 2.336
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.026 −1.325
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.987 −1.431
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.987 −1.431
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 591.826 1.314
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.060 2.745
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 438.709 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −1.424
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 53 −7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.330 −1.838
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 423.862 2.249
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 122.116 173
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.746 2.076
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 245.513 4.062
Skupaj sredstva 1.963.223 5.298
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 816.766 3.337
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 359.752 4.545
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 176.253 −15.695
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 122.440 19.742
2.3 Vezane vloge 61.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 59 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.493 −103
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 103.800 −4.159
5.1 Širša država 97.025 −4.088
5.2 Druge obveznosti 6.775 −71
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.868 −335
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 985 −3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.869 844
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.869 844
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 160.971 1.171
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.963.223 5.298

Stiki za medije