Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 września 2010 r.

7 września 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 września 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 191,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 września 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 40 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 301,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,3 mld euro do poziomu 816,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,1 mld euro do poziomu 97 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,9 mld euro do poziomu 408,3 mld euro. W środę 1 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 150,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 60,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 1,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 122,4 mld euro (w porównaniu z 102,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 173 mld euro do poziomu 122,1 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 września 2010 r. wartość portfela programu dotyczącego papierów wartościowych wyniosła 61 mld euro, a wartość portfela programu zakupu zabezpieczonych obligacji wyniosła 61,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,7 mld euro do poziomu 176,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 237.669 2.265
2.1 Należności od MFW 73.721 −71
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.948 2.336
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.026 −1.325
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.987 −1.431
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.987 −1.431
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 591.826 1.314
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.060 2.745
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 438.709 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −1.424
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 53 −7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.330 −1.838
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 423.862 2.249
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 122.116 173
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.746 2.076
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 245.513 4.062
Aktywa razem 1.963.223 5.298
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 816.766 3.337
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 359.752 4.545
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.253 −15.695
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 122.440 19.742
2.3 Depozyty terminowe 61.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 59 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.493 −103
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 103.800 −4.159
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 97.025 −4.088
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.775 −71
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.868 −335
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 985 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.869 844
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.869 844
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 160.971 1.171
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.963.223 5.298

Kontakt z mediami