Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 september 2010

7 september 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 september 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 191,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 september 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 40 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 301,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 816,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 97 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,9 miljarder EUR till 408,3 miljarder EUR. Onsdagen den 1 september 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 150,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 61 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 122,4 miljarder EUR (jämfört med 102,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 173 miljoner EUR till 122,1 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Därför uppgick värdet på portföljerna värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer till 61 miljarder EUR respektive 61,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 3 september 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,7 miljarder EUR till 176,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 237.669 2.265
2.1 Fordringar på IMF 73.721 −71
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.948 2.336
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.026 −1.325
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.987 −1.431
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.987 −1.431
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 591.826 1.314
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.060 2.745
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 438.709 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −1.424
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 53 −7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.330 −1.838
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 423.862 2.249
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 122.116 173
7.2 Andra värdepapper 301.746 2.076
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 245.513 4.062
Summa tillgångar 1.963.223 5.298
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 816.766 3.337
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 359.752 4.545
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.253 −15.695
2.2 Inlåningsfacilitet 122.440 19.742
2.3 Inlåning med fast löptid 61.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 59 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.493 −103
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 103.800 −4.159
5.1 Offentliga sektorn 97.025 −4.088
5.2 Övriga skulder 6.775 −71
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.868 −335
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 985 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.869 844
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.869 844
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 160.971 1.171
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.963.223 5.298

Kontakt för media