Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. september 2010

7. september 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. september 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 191,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. september 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 40 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,1 mia. euro til 301,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,3 mia. euro til 816,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,1 mia. euro til 97 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,9 mia. euro til 408,3 mia. euro. Onsdag den 1. september 2010 udløb en primær markedsoperation på 150,3 mia. euro, og en ny på 153,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 61 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 122,4 mia. euro (mod 102,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 173 mio. euro til 122,1 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 3. september 2010, udgjorde værdien af denne sidstnævnte portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 61 mia. euro og 61,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,7 mia. euro til 176,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 237.669 2.265
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.721 −71
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.948 2.336
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.026 −1.325
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.987 −1.431
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.987 −1.431
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 591.826 1.314
5.1 Primære markedsoperationer 153.060 2.745
5.2 Langfristede markedsoperationer 438.709 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −1.424
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 53 −7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.330 −1.838
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 423.862 2.249
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 122.116 173
7.2 Andre værdipapirer 301.746 2.076
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 245.513 4.062
Aktiver i alt 1.963.223 5.298
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 816.766 3.337
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 359.752 4.545
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.253 −15.695
2.2 Indlånsfacilitet 122.440 19.742
2.3 Indskud med fast løbetid 61.000 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 59 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.493 −103
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 103.800 −4.159
5.1 Offentlig forvaltning og service 97.025 −4.088
5.2 Andre forpligtelser 6.775 −71
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.868 −335
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 985 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.869 844
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.869 844
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 160.971 1.171
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.963.223 5.298

Medie- og pressehenvendelser